مدارک مورد نیاز

اسکن پاسپورت

ثبت درخواست
نوع ویزا زمان تحویل قیمت
۱۴ روزه عادی تا ۷ روز کاری۵ درهم ۲۷۵
۱۴روزه فوری ۳ روز کاری ۳۱۰ درهم
۱۴ روزه فوری ۲۴ ساعت ۳۹۰ درهم
۱ماهه توریستی عادی ۷ روز کاری ۳۱۰درهم
۱ماهه مولتی پل ۵روز کاری ۸۰۰ درهم
۳ماهه سینگل ۵ روز کاری ۸۰۰درهم
۳ماهه مولتی پل ۵ روز کاری ۱۸۰۰درهم