اسکن پاسپورت امضا شده + عکس مطابق پاسپورت نباشد + فرم تکمیل شده ویزا  ( روی سایت با خودکار آبی تکمیل گردد. )+ رزو بلیط + هتل

ثبت درخواست
نوع ویزا زمان تحویل قیمت
۱۴ روزه توریستی ۱۰ روز کاری ۸۰ دلار